Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 19.11.2015
Bod č. 8: Návrh na schválenie predaja ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nehnuteľnosti v Bratislave, k. ú. Petržalka, stavby so súpis. č. 3114 a pozemku pod stavbou parc. č. 2092, občianskemu združeniu Šanca pre nechcených, so sídlom v Bratislave

Uznesenie

Uložiť ako PDF
Hlasovanie č. 37
Návrh na schválenie predaja ako prípadu hodného os. zreteľa - nehnuteľnosť v k. ú. Petržalka, stavby so súpis. č. 3114 a pozemku pod stavbou parc. č. 2092, občianskemu združeniu Šanca pre nechcených, so sídlom v Bratislave (alternatíva č. 3)
Prítomní: 35 Neprítomní: 10 Za: 30 Proti: 0 Zdržali sa: 4 Nehlasovali: 1