Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 19.11.2015
Bod č. 9: Návrh na predaj novovytorených pozemkov v Bratislave, k.ú. Nové Mesto, parc. č. 15102/30, parc. č. 15101/25 spoločnosti OLIGO, s.r.o., so sídlom v Bratislave, ako prípad hodný osobitného zreteľa

Hlasovanie č. 39: Návrh na predaj novovytorených pozemkov v k.ú. Nové Mesto, parc. č. 15102/30, parc. č. 15101/25 spoločnosti OLIGO, s.r.o. ako prípad hodný os. zreteľa

Prítomní: 38 Neprítomní: 7 Za: 0 Proti: 2 Zdržali sa: 35 Nehlasovali: 1