Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 19.11.2015
Bod č. 10: Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu a budúceho zriadenia vecného bremena k časti pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21506/1, Veronike Bartoškovej

Uznesenie

Uložiť ako PDF
Hlasovanie č. 40
Návrh na schválenie prípadu hodného os. zreteľa - nájom a budúce zriadenie vecného bremena k časti pozemku v k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21506/1, Veronike Bartoškovej
Prítomní: 37 Neprítomní: 8 Za: 33 Proti: 0 Zdržali sa: 1 Nehlasovali: 3