Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 19.11.2015
Bod č. 11: Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nehnuteľnosti – nebytového priestoru o výmere 123,15 m2 nachádzajúceho sa na Batkovej ulici č. 2, v k. ú. Dúbravka pre Základnú umeleckú školu Eugena Suchoňa so sídlom v Bratislave

Uznesenie

Uložiť ako PDF
Hlasovanie č. 41
Návrh na schválenie prípadu hodného os. zreteľa - nájom nehnuteľnosti ­ nebytového priestoru o výmere 123,15 m2 nachádzajúceho sa na Batkovej ulici č. 2, v k. ú. Dúbravka pre Základnú umeleckú školu Eugena Suchoňa
Prítomní: 37 Neprítomní: 8 Za: 37 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0