Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 19.11.2015
Bod č. 12: Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, parc. č. 738/6, parc. č. 738/37, parc. č. 738/38, parc. č. 738/107, parc. č. 738/108 k. ú. Rača, spoločnosti INTERCOM Development s.r.o., so sídlom v Bratislave

Uznesenie

Uložiť ako PDF
Hlasovanie č. 42
Návrh na schválenie prípadu hodného os. zreteľa - nájom pozemkov v Bratislave, parc. č. 738/6, parc. č. 738/37, parc. č. 738/38, parc. č. 738/107, parc. č. 738/108 k. ú. Rača, spoločnosti INTERCOM Development s.r.o.
Prítomní: 33 Neprítomní: 12 Za: 19 Proti: 1 Zdržali sa: 12 Nehlasovali: 1