Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 19.11.2015
Bod č. 13: Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Dúbravka a Karlova Ves, na vybudovanie kontajnerových stanovíšť

Uznesenie

Uložiť ako PDF
Hlasovanie č. 43
Návrh na schválenie prípadu hodného os. zreteľa - nájom častí pozemkov v k. ú. Dúbravka a Karlova Ves, na vybudovanie kontajnerových stanovíšť
Prítomní: 31 Neprítomní: 14 Za: 31 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0