Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 19.11.2015
Bod č. 14: Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy

Hlasovanie č. 45: Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy

Prítomní: 23 Neprítomní: 22 Za: 22 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 1