Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 19.11.2015
Bod č. 14: Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy

Uznesenie

Uložiť ako PDF
Hlasovanie č. 44
Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy
Prítomní: 22 Neprítomní: 23 Za: 22 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0