Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 19.11.2015
Bod č. 15: Návrh na odsúhlasenie zapojenia hlavného mesta SR Bratislavy do EÚ projektu s názvom „CERIecon (Sieť regionálnych inovačných ekosystémov v Strednej Európe)“

Uznesenie

Uložiť ako PDF
Hlasovanie č. 46
Návrh na odsúhlasenie zapojenia hlavného mesta SR Bratislavy do EÚ projektu s názvom „CERIecon (Sieť regionálnych inovačných ekosystémov v Strednej Európe)“
Prítomní: 38 Neprítomní: 7 Za: 29 Proti: 3 Zdržali sa: 6 Nehlasovali: 0