Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 19.11.2015
Bod č. 24: Informácia o spracovaní návrhu lokalít na umiestnenie nového cintorína na území Bratislavy, s vyhodnotením priestorových a funkčných podmienok

Hlasovanie č. 51: Informácia o spracovaní návrhu lokalít na umiestnenie nového cintorína na území Bratislavy, s vyhodnotením priestorových a funkčných podmienok (Návrh p. Šimončičovej)

Prítomní: 36 Neprítomní: 9 Za: 31 Proti: 0 Zdržali sa: 5 Nehlasovali: 0