Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 19.11.2015
Bod č. 25: Návrh riešenia prolematiky grafity v hlavnom meste SR Bratislave

Hlasovanie č. 52: Návrh riešenia prolematiky grafity v hlavnom meste SR Bratislave

Prítomní: 31 Neprítomní: 14 Za: 30 Proti: 0 Zdržali sa: 1 Nehlasovali: 0