Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 09.12.2015
Bod č. 26b: Návrh na opätovné prerokovanie a určenie mesačného platu primátorovi hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Hlasovanie č. 5: Návrh na opätovné prerokovanie a určenie mesačného platu primátorovi hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Prítomní: 39 Neprítomní: 6 Za: 29 Proti: 2 Zdržali sa: 8 Nehlasovali: 0