Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 09.12.2015
Bod č. 30: Návrh dodatku č. 2 Zriaďovacej listiny zariadenia pre seniorov Domov jesene života

Uznesenie

Uložiť ako PDF
Hlasovanie č. 9
Návrh dodatku č. 2 Zriaďovacej listiny zariadenia pre seniorov Domov jesene života
Prítomní: 40 Neprítomní: 5 Za: 40 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0