Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 09.12.2015
Bod č. 31: Návrh dodatku č. 3 Zriaďovacej listiny zariadenia pre seniorov Gerium

Hlasovanie č. 10: Návrh dodatku č. 3 Zriaďovacej listiny zariadenia pre seniorov Gerium

Prítomní: 39 Neprítomní: 6 Za: 39 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0