Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 09.12.2015
Bod č. 33: Návrh dodatku č. 2 Zriaďovacej listiny zariadenia pre seniorov Domov seniorov Lamač

Hlasovanie č. 12: Návrh dodatku č. 2 Zriaďovacej listiny zariadenia pre seniorov Domov seniorov Lamač

Prítomní: 39 Neprítomní: 6 Za: 39 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0