Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 09.12.2015
Bod č. 35: Návrh na schválenie/neschválenie vybratého účastníka obchodnej verejnej súťaže a zrušenie obchodnej verejnej súťaže na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 1866/1 Gagarinova ulica, Bratislava

Hlasovanie č. 14: Návrh na schválenie/neschválenie vybratého účastníka OVS a zrušenie OVS na predaj pozemkov v k. ú. Ružinov, parc. č. 1866/1 Gagarinova ulica, Bratislava (alternatíva 2)

Prítomní: 40 Neprítomní: 5 Za: 23 Proti: 0 Zdržali sa: 16 Nehlasovali: 1