Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 09.12.2015
Bod č. 38: Návrh na predaj nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Petržalka, pozemkov parc. č. 5448/2,8,9,11,12 Milanovi Marákovi, bytom Bratislava, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbou vo vlastníctve žiadateľa

Uznesenie

Uložiť ako PDF
Hlasovanie č. 17
Návrh na predaj nehnuteľností v k. ú. Petržalka, pozemkov parc. č. 5448/2, 8, 9, 11, 12 Milanovi Marákovi, bytom Bratislava, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbou vo vlastníctve žiadateľa
Prítomní: 40 Neprítomní: 5 Za: 35 Proti: 0 Zdržali sa: 5 Nehlasovali: 0