Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 09.12.2015
Bod č. 39: Návrh na predaj nehnuteľnosti v Bratislave, k. ú. Petržalka, novovytvoreného pozemku parc. č. 2158/133, spoločnosti FORESPO BUDATÍNSKA a. s., so sídlom v Bratislave, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod stavbou vo vlastníctve žiadateľa

Uznesenie

Uložiť ako PDF
Hlasovanie č. 18
Návrh na predaj nehnuteľnosti v k. ú. Petržalka, novovytvoreného pozemku parc. č. 2158/133, spoločnosti FORESPO BUDATÍNSKA a. s., so sídlom v Bratislave, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod stavbou vo vlastníctve žiadateľa (Návrh p. Budaja)
Prítomní: 39 Neprítomní: 6 Za: 39 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0