Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 09.12.2015
Bod č. 41: Návrh na schválenie zmeny uznesenia Mestského zastupiteľstva hl. m. SR Bratislavy č. 1090/2013 zo dňa 06.06.2013 v znení uznesenia č. 1181/2013 zo dňa 26. a 27.06.2013 a uznesenia č. 1240/2013 zo dňa 25. a 26.9.2013, ktorým bolo schválené zverenie nehnuteľností v Bratislave, k.ú. Nové Mesto, areál bývalého cyklistického štadióna na ul. Odbojárov a Kalinčiakovej, do správy mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

Uznesenie

Uložiť ako PDF
Hlasovanie č. 20
Návrh na schválenie zmeny uznesenia MsZ č. 1090/2013 v znení uznesenia č. 1181/2013 a č. 1240/2013, ktorým bolo schválené zverenie nehnuteľností v k. ú. Nové Mesto, areál bývalého cyklistického štadióna do správy MČ Bratislava-Nové Mesto
Prítomní: 37 Neprítomní: 8 Za: 36 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 1