Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 09.12.2015
Bod č. 46: Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

Uznesenie

Uložiť ako PDF
Hlasovanie č. 23
Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy
Prítomní: 37 Neprítomní: 8 Za: 36 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 1