Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 10.12.2015
Bod č. 2: Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2015

Hlasovanie č. 17: Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2015

Prítomní: 40 Neprítomní: 5 Za: 30 Proti: 6 Zdržali sa: 4 Nehlasovali: 0