Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 10.12.2015
Bod č. 2: Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2015

Uznesenie

Uložiť ako PDF
Hlasovanie č. 17
Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2015
Prítomní: 40 Neprítomní: 5 Za: 30 Proti: 6 Zdržali sa: 4 Nehlasovali: 0