Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 10.12.2015
Bod č. 3: Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2016 – 2018

Uznesenie

Uložiť ako PDF
Hlasovanie č. 19
Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2016 ­ 2018 (Návrh na ukončenie diskusie)
Prítomní: 38 Neprítomní: 7 Za: 21 Proti: 14 Zdržali sa: 3 Nehlasovali: 0