Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 10.12.2015
Bod č. 3: Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2016 – 2018

Uznesenie

Uložiť ako PDF
Hlasovanie č. 20
Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2016 ­ 2018 (Návrh p. Žitného)
Prítomní: 45 Neprítomní: 0 Za: 32 Proti: 7 Zdržali sa: 6 Nehlasovali: 0