Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 10.12.2015
Bod č. 4: Percentuálne podiely mestských častí a návrh na určenie príspevku malým mestským častiam podľa čl. 91 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Uznesenie

Uložiť ako PDF
Hlasovanie č. 42
Percentuálne podiely MČ a návrh na určenie príspevku malým MČ podľa čl. 91 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (Návrh p. Bajana)
Prítomní: 37 Neprítomní: 8 Za: 37 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0