Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 10.12.2015
Bod č. 20: Indikatívna finančná časť PHSR na obdobie 2015 – 2020

Uznesenie

Uložiť ako PDF
Hlasovanie č. 41
Indikatívna finančná časť PHSR na obdobie 2015 ­ 2020
Prítomní: 36 Neprítomní: 9 Za: 33 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 3