Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 10.12.2015
Bod č. 20: Indikatívna finančná časť PHSR na obdobie 2015 – 2020

Hlasovanie č. 41: Indikatívna finančná časť PHSR na obdobie 2015 ­ 2020

Prítomní: 36 Neprítomní: 9 Za: 33 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 3