Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 10.12.2015
Bod č. 26: Petícia za zachovanie Status Quo v bezplatnej preprave ŤZP občanov v MHD v Hlavnom meste SR v Bratislave (materiál bude prerokovaný po bode Vystúpenie občanov ako tretí v poradí)

Hlasovanie č. 29: Petícia za zachovanie Status Quo v bezplatnej preprave ŤZP občanov v MHD v Hlavnom meste SR v Bratislave (materiál bude prerokovaný po bode Vystúpenie občanov ako tretí v poradí) (Návrh p. Hrčku)

Prítomní: 28 Neprítomní: 17 Za: 7 Proti: 1 Zdržali sa: 19 Nehlasovali: 1