Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 10.12.2015
Bod č. 22: Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu hlavného mesta SR Bratislavy č. 4/1999 o používaní zábavnej pyrotechniky na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Uznesenie

Uložiť ako PDF
Hlasovanie č. 47
Protest prokurátora proti VZN hlavného mesta SR Bratislavy č. 4/1999 o používaní zábavnej pyrotechniky na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
Prítomní: 31 Neprítomní: 14 Za: 26 Proti: 0 Zdržali sa: 5 Nehlasovali: 0