Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 03.02.2016
Bod č. 5: Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta SR Bratislavy č. 4/2013 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia

Uznesenie

Uložiť ako PDF
Hlasovanie č. 2
Návrh VZN Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2013 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia (Návrh p. Jégh)
Prítomní: 35 Neprítomní: 10 Za: 35 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0