Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 03.02.2016
Bod č. 5a: Návrh na zľavy v MHD

Hlasovanie č. 3: Návrh na zľavy v MHD (Návrh p. Budaja)

Prítomní: 35 Neprítomní: 10 Za: 25 Proti: 0 Zdržali sa: 8 Nehlasovali: 2