Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 03.02.2016
Bod č. 6: Návrh na schválenie predaja ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Devínska Nová Ves, parc. č. 1187/2 a parc. č. 1201/96, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Ivana Ondriša a Miroslavy Ondrišovej

Uznesenie

Uložiť ako PDF
Hlasovanie č. 4
Návrh na schválenie predaja ako prípadu hodného os. zreteľa - pozemky v k. ú. Devínska Nová Ves do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Ivana Ondriša a Miroslavy Ondrišovej (Návrh p. Jambora)
Prítomní: 35 Neprítomní: 10 Za: 24 Proti: 0 Zdržali sa: 10 Nehlasovali: 1