Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 03.02.2016
Bod č. 7: Návrh na schválenie predaja ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Devínska Nová Ves, parc. č. 2285/89, spoločnosti DIVENDOOR, s.r.o. so sídlom v Bratislave

Hlasovanie č. 6: Návrh na schválenie predaja ako prípadu hodného os. zreteľa - pozemky v k. ú. Devínska Nová Ves, spoločnosti DIVENDOOR, s.r.o. (Návrh p. Jambora)

Prítomní: 37 Neprítomní: 8 Za: 25 Proti: 6 Zdržali sa: 5 Nehlasovali: 1