Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 03.02.2016
Bod č. 7: Návrh na schválenie predaja ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Devínska Nová Ves, parc. č. 2285/89, spoločnosti DIVENDOOR, s.r.o. so sídlom v Bratislave

Uznesenie

Uložiť ako PDF
Hlasovanie č. 7
Návrh na schválenie predaja ako prípadu hodného os. zreteľa - pozemky v k. ú. Devínska Nová Ves, spoločnosti DIVENDOOR, s.r.o.
Prítomní: 37 Neprítomní: 8 Za: 16 Proti: 9 Zdržali sa: 9 Nehlasovali: 3