Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 03.02.2016
Bod č. 8: Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21904/1, parc. č. 21909, parc. č. 21910 a parc. č. 21916/1, spoločnosti YIT Reding a.s. so sídlom v Bratislave

Uznesenie

Uložiť ako PDF
Hlasovanie č. 8
Návrh na schválenie prípadu hodného os. zreteľa - nájom častí pozemkov v k. ú. Staré Mesto, spoločnosti YIT Reding a.s. so sídlom v Bratislave (Návrh p. Budaja)
Prítomní: 36 Neprítomní: 9 Za: 16 Proti: 0 Zdržali sa: 19 Nehlasovali: 1