Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 03.02.2016
Bod č. 8: Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21904/1, parc. č. 21909, parc. č. 21910 a parc. č. 21916/1, spoločnosti YIT Reding a.s. so sídlom v Bratislave

Uznesenie

Uložiť ako PDF
Hlasovanie č. 9
Návrh na schválenie prípadu hodného os. zreteľa - nájom častí pozemkov v k. ú. Staré Mesto, spoločnosti YIT Reding a.s. so sídlom v Bratislave
Prítomní: 37 Neprítomní: 8 Za: 5 Proti: 5 Zdržali sa: 25 Nehlasovali: 2