Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 03.02.2016
Bod č. 9: Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 21949/4, parc. č. 21949/14, parc. č. 21949/29 a pozemku v k. ú. Nové Mesto, parc. č. 15132, spoločnosti MURLABO Slovakia, s.r.o. so sídlom v Bratislave

Uznesenie

Uložiť ako PDF
Hlasovanie č. 10
Návrh na schválenie prípadu hodného os. zreteľa - nájom častí pozemkov v k. ú. Ružinov a pozemku v k. ú. Nové Mesto, spol. MURLABO Slovakia, s.r.o. (Návrh p.Budaja)
Prítomní: 39 Neprítomní: 6 Za: 29 Proti: 0 Zdržali sa: 10 Nehlasovali: 0