Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 03.02.2016
Bod č. 10a: Informácia o zámene Pečnianskeho lesa

Hlasovanie č. 11: Informácia o zámene Pečnianskeho lesa (Návrh p. Kríža)

Prítomní: 37 Neprítomní: 8 Za: 37 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0