Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 03.02.2016
Bod č. 12: Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu a budúceho zriadenia vecného bremena k časti pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21639, Ing. Miroslavovi Dolnákovi

Uznesenie

Uložiť ako PDF
Hlasovanie č. 14
Návrh na schválenie prípadu hodného os. zreteľa - nájom a budúceho zriadenia vecného bremena k časti pozemku v k. ú. Staré Mesto, Ing. Miroslavovi Dolnákovi (Návrh p. Budaja)
Prítomní: 38 Neprítomní: 7 Za: 37 Proti: 0 Zdržali sa: 1 Nehlasovali: 0