Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 03.02.2016
Bod č. 13: Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu stavieb Trolejbusová trať konečná Gaštanová, Prestupná integrovaná zastávka MHD na Radlinského ulici v Bratislave a Trolejbusová trať Trenčianska, spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, so sídlom v Bratislave

Uznesenie

Uložiť ako PDF
Hlasovanie č. 15
Návrh na schválenie prípadu hodného os. zreteľa - nájom stavieb Trolejbusová trať konečná Gaštanová, Prestupná integrovaná zastávka MHD na Radlinského ulici a Trolejbusová trať Trenčianska, spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, a.s.
Prítomní: 38 Neprítomní: 7 Za: 36 Proti: 0 Zdržali sa: 2 Nehlasovali: 0