Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 03.02.2016
Bod č. 15: Návrh na schválenie prípadu hodného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 5206/18 pre spoločnosť VI GROUP Petržalka, s.r.o. so sídlom v Bratislave

Uznesenie

Uložiť ako PDF
Hlasovanie č. 17
Návrh na schválenie prípadu hodného os. zreteľa - nájom časti pozemku v k. ú. Petržalka pre spoločnosť VI GROUP Petržalka, s.r.o. (Návrh p. Budaja)
Prítomní: 38 Neprítomní: 7 Za: 28 Proti: 0 Zdržali sa: 8 Nehlasovali: 2