Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 03.02.2016
Bod č. 16: Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nehnuteľnosti 3- izbového bytu nachádzajúceho sa na Gercenovej ulici č. 10 v Bratislave, v k. ú. Petržalka, pre Spojenú školu Svätej Rodiny so sídlom v Bratislave

Hlasovanie č. 18: Návrh na schválenie prípadu hodného os. zreteľa - nájom 3- izbového bytu na Gercenovej ulici č. 10 v k. ú. Petržalka, pre Spojenú školu Svätej Rodiny so sídlom v Bratislave

Prítomní: 38 Neprítomní: 7 Za: 37 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 1