Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 03.02.2016
Bod č. 17: Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 995 pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu Hrobákova 7, v zastúpení H-PROBYT, spol. s r.o. so sídlom v Bratislave

Uznesenie

Uložiť ako PDF
Hlasovanie č. 19
Návrh na schválenie prípadu hodného os. zreteľa - nájmu časti pozemku v k. ú. Petržalka pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu Hrobákova 7, v zastúpení H-PROBYT, spol. s r.o. (Návrh p. Budaja)
Prítomní: 35 Neprítomní: 10 Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa: 30 Nehlasovali: 0