Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 03.02.2016
Bod č. 18: Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy

Hlasovanie č. 21: Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy

Prítomní: 30 Neprítomní: 15 Za: 30 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0