Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 03.02.2016
Bod č. 21: Návrh na odvolanie riaditeľa rozpočtovej organizácie Resocializačné stredisko RETEST, Ľadová 11, 811 05 Bratislava a návrh na poverenie vedením rozpočtovej organizácie Resocializačné stredisko RETEST, Ľadová 11, 811 05 Bratislava

Hlasovanie č. 25: Návrh na odvolanie riaditeľa rozpočtovej organizácie Resocializačné stredisko RETEST, Ľadová 11, 811 05 Bratislava a návrh na poverenie vedením RO RETEST

Prítomní: 36 Neprítomní: 9 Za: 29 Proti: 0 Zdržali sa: 7 Nehlasovali: 0