Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 03.02.2016
Bod č. 28: Návrh na menovanie zástupcu do rady školy pri Základnej umeleckej škole Istrijská 22 v Bratislave

Uznesenie

Uložiť ako PDF
Hlasovanie č. 26
Návrh na menovanie zástupcu do rady školy pri Základnej umeleckej škole Istrijská 22 v Bratislave
Prítomní: 33 Neprítomní: 12 Za: 33 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0