Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 03.02.2016
Bod č. 29: Návrh na predaj nehnuteľnosti v Bratislave, k.ú. Jarovce, pozemku parc. č. 95/9, Mgr. Veronike Morvayovej a Tomášovi Morvay, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod stavbou rozostavaného rodinného domu vo vlastníctve žiadateľov

Hlasovanie č. 27: Návrh na predaj nehnuteľnosti v k.ú. Jarovce, Mgr. Veronike Morvayovej a Tomášovi Morvay, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod stavbou rozostavaného rodinného domu vo vlastníctve žiadateľov

Prítomní: 34 Neprítomní: 11 Za: 33 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 1