Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 03.02.2016
Bod č. 32: Návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, k. ú. Devínska Nová Ves, do správy mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves, pod budovou detských jaslí, materskej školy, základnej školy a pod komunikáciou

Uznesenie

Uložiť ako PDF
Hlasovanie č. 31
Návrh na zverenie pozemkov v k. ú. Devínska Nová Ves, do správy MČ Devínska Nová Ves, pod budovou detských jaslí, materskej školy, základnej školy a pod komunikáciou
Prítomní: 37 Neprítomní: 8 Za: 37 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0