Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 03.02.2016
Bod č. 34: Návrh na zrušenie častí B., C. a D. uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 955/2010 zo dňa 29.04.2010 alebo návrh na zmenu časti D. uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 955/2010 zo dňa 29.04.2010

Uznesenie

Uložiť ako PDF
Hlasovanie č. 33
Návrh na zrušenie častí B., C. a D. uznesenia MsZ Bratislavy č.955/2010 zo dňa 29.04.2010 alebo návrh na zmenu časti D. uznesenia MsZ Bratislavy č. 955/2010 zo dňa 29.04.2010 (hlasovanie o alternatíve č. 2)
Prítomní: 34 Neprítomní: 11 Za: 34 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0