Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 03.02.2016
Bod č. 35: Návrh na zrušenie bodu 6. písmena C. Uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 721/2005 zo dňa 30.6.2005

Uznesenie

Uložiť ako PDF
Hlasovanie č. 35
Návrh na odpísanie pohľadávok v sume 4 469,99 EUR
Prítomní: 33 Neprítomní: 12 Za: 32 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 1