Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 03.02.2016
Bod č. 37: Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

Uznesenie

Uložiť ako PDF
Hlasovanie č. 36
Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy
Prítomní: 35 Neprítomní: 10 Za: 35 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0