Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 03.02.2016
Bod č. 39: Rôzne

Hlasovanie č. 37: Rôzne (Prezenčné hlasovanie)

Prítomní: 18 Neprítomní: 27 Za: 14 Proti: 1 Zdržali sa: 3 Nehlasovali: 0